1414 PLUS กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

          การขาดแคลนช่องทางและความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้คนตาบอดต้องสูญเสียโอกาสในด้านต่างๆในอันจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น นักเรียน นักศึกษาตาบอด ขาดแคลนตำราเรียน คนตาบอดวัยทำงาน เข้าไม่ถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ คนตาบอดสูงอายุขาดโอกาสในการใช้การอ่านหนังสือ เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในภาพรวมแล้วคนตาบอดทุกกลุ่มต่างประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมไปถึงการขาดข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยลดการเผชิญกับภาวะเสี่ยงและการเสียเปรียบในด้านต่างๆ

          ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงจากผลกระทบของปัญหาข้างต้น มูลนิธิคนตาบอดไทยจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆดำเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552-2553 ได้ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการ “ การให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติระยะที่ 1” โดยจัดให้มีการผลิตข้อมูลข่าวสารในเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด แล้วนำมาให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่หมายเลข 1414 ภายใต้ชื่อบริการ “สายด่วนข่าวสารความรู้” การร่วมกันดำเนินโครงการระยะที่2 ในปี 2553-2554 โดยนอกจากการปรับปรุงพัฒนาบริการสายด่วนข่าวสารความรู้แล้ว ยังได้ขยายการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในชื่อบริการ “ TAB2READ” ที่เว็ปไซต์ www.tab2read.com ปัจจุบันมูลนิธิคนตาบอดไทยได้ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการ “การจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ระยะต่อเนื่อง 5 ปี 2555-2559” โดยเป็นการจัดบริการภายใต้ชื่อร่วม 1414PLUS ซึ่งแยกเป็นบริการหลักผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย สายด่วนข่าวสารความรู้ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ TAB2READ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็ปไซต์ TAB RADIO วิทยุบริการการอ่าน ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็ปไซต์ และวิทยุกระจายเสียง และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description ผ่านทางโทรทัศน์ และการจัดแสดงในที่อื่นๆ นอกจากการให้บริการแก่คนตาบอดซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วมูลนิธิยังได้ประสานกับฝ่ายต่างๆเพื่อขยายบริการไปยังบุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่ประสบปัญหาความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ Print Disadility เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา

          จากการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิคนตาบอดไทย ได้ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยผ่านมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการห้องสมุดหนังสือเสียง การผลิตและเผยแพร่เอกสารอักษรเบรลล์ตลอดจนเอกสารตัวพิมพ์ขยายใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในปี 2552 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินโครงการขยายบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม โดยขยายรูปแบบและช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารภายใต้กลุ่มบริการ 1414 Plus

แสดงชาร์จของ 1414 plus

Cannot call API for app 222116127877068 on behalf of user 101024115830523